Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuws

Werk je samen met onderzoekers of andere bedrijven aan goedkopere, klimaatneutrale of circulaire producten en diensten? Verwacht je je innovatieve project voor 2030 op de markt te brengen? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de subsidieregeling TSE Industrie.

Jouw markttoepassing moet geschikt zijn voor de industriële sector, de scheep- of luchtvaart of een belangrijke circulaire waardeketen. De maximale subsidie per project is € 500.000.

Dien tussen 6 juli en 14 september jouw projectidee in!

Relevante subsidiethema's voor TSE Industrie

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet je aanvraag passen binnen een van de volgende drie thema’s:

1. Industrie algemeen
 • Sluiting van industriële ketens:
  het gaat hierbij vooral om innovaties in industriële ketens, waarbij ook reststromen worden meegenomen.

 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem voor het ontwerp en de (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen.
  Doel daarvan is een optimale procesefficiëntie van industriële clusters en bedrijven.

 • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.

  Het gaat om de ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties. Doel is een volledig klimaatneutrale productieproces in 2050.

2. Klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart
 • Productie van geavanceerde biobrandstoffen voor lucht- en scheepvaart.
 • Productie van synthetische brandstoffen voor lucht- en scheepvaart.
 •  
3. Circulaire economie

In je aanvraag combineer je minimaal één circulaire strategie met minimaal één toepassingsgebied uit de lijsten hieronder.

Mogelijke circulaire strategieën:

 • Ontwerp voor modulariteit, refurbishment, recycling en afbraak
 • Voorspellend (realtime, risk-based) onderhoud & reparatie en renovatie
 • Hergebruik en 2e kans gebruik
 • Vervanging en/of terugwinning van zeldzame/schaarse materialen


Mogelijke toepassingsgebieden:

 • Gebouwen & bouwmaterialen (inclusief hout en beton, installaties in gebouwen)
 • Composieten en laminaten
 • E-waste
 • Infrastructuur (beton, asfalt, composieten)
 • Non-ferro metalen
 • Persoonlijke bescherming en andere materialen in de gezondheidszorg
 • Grondstoffen uit water
 • Textiel & mode

Binnen een technologisch project met één van de verplichte circulaire strategieën mag je daarnaast ook werken aan:

 • Gedragsinterventies
 • Circulaire verdienmodellen
 • Normen & standaarden en tracering van gebruik en misbruik
 • Track and trace, chain of custody (inclusief nieuwe monitoring en sensoriek voor routering)
 • Veilig gebruik van data (in de circulaire economie)
 • Systeembegrip voor de transitie (naar een circulaire economie)
 • Zeer zorgwekkende stoffen

Projecten gericht op circulaire kunststoffen en biobased grondstoffen vallen niet onder het thema Circulaire Economie in de TSE Industrie. Meer over dit thema vind je op TSE Industrie: Circulaire economie

Thema’s TSE-industrie 2021 PDF
Thema’s TSE Industrie: Circulaire economie 2021 PDF

Wat kan je NIET indienen voor TSE Industrie?

Bepaalde projecten komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling. Bekijk het overzicht hier

Laat vooraf vrijblijvend je projectidee toetsen

Wil je weten of het zin heeft een subsidieaanvraag in te dienen? Toets dan eerst je projectidee bij RVO met het projectideeformulier. Je krijgt dan een inhoudelijke reactie of aanbeveling van een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) en/of RVO op je projectidee.
Als dat van toepassing is, wijzen we je op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Laat je projectidee toetsen

Technology Update Smart Working
Voorwaarden TSE Industrie

Het project moet passen binnen de thema’s en voldoen aan de voorwaarden. Daarnaast moet je voldoen aan de algemene criteria van de TSE-regelingen. Beide vindt je hieronder.

Aanvragen

Je vraagt de subsidie voor de TSE Industrie aan van 6 juli 2021, 09:00 uur tot en met 14 september 2021, 17:00 uur.

Bekijk het aanvraagproces van voorbereiden en aanvragen, tot wat er na je aanvraag gebeurt.

Na je aanvraag

Na sluiting beoordeelt RVO de projecten – met advies van onafhankelijke externe experts – op basis van rangschikkingscriteria.
Projecten die te laag scoren op een criterium, worden afgewezen als kwalitatief onvoldoende. Projecten die voldoende punten scoren krijgen subsidie in volgorde van de rangschikking en tot het beschikbare subsidiebudget op is.

Waarom deze subsidieregeling?

De subsidie TSE Industrie maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks € 130 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

Het thema Circulaire Economie komt voort uit de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA CE). De KIA CE is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Het Rijk heeft hiermee als doel de vraag naar primaire grondstoffen te verkleinen met 50% in 2030. Een compleet circulaire economie is het doel voor 2050.

De 5 Transitieagenda’s vertegenwoordigen elk een waardeketen. Dat zijn Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumentengoederen, Kunststoffen en Maakindustrie. Ze zijn in 2018 gelanceerd. Meer informatie hierover vindt je bij Nederland circulair in 2050.

Kijk voor het totale overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie

Projecten die niet voor de TSE Industrie in aanmerking komen:

 • Grootschalige innovatieprojecten: vallen onder de MOOI-regeling.
 • Pilot- en demonstratieprojecten vallen onder de Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (DEI+).
 • Projecten die zich richten op de verlaging van het basisbedrag van een SDE+ categorie. Deze vallen onder Hernieuwbare energie.
 • Voor fundamenteel onderzoek zijn andere financieringsvormen mogelijk. Die ontvangt u via onder andere NWO/NWA en PPS-toeslag.
 • voor de thema’s Industrie algemeen en Klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart: Projecten die onvoldoende meehelpen de klimaatdoelstelling te halen van een belangrijke industriële sector in Nederland. De innovatie moet uiterlijk in 2030 tot een eerste markttoepassing leiden. Onder industrie verstaan we: alle ondernemingen die materiële goederen produceren en daarbij grondstoffen verwerken. Er is daarbij sprake van een hoge graad van mechanisering en automatisering. Dit staat in de Standaardbedrijfsindeling van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het valt onder de hoofdgroep B, C, D (alleen energiedistributie) of E.

Het ultieme maintenance-doel: 100% beschikbaarheid en een oneindige levensduur.